اساسنامه احبا

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا)

  اساسنامه انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) فصل اول – كليات و اهداف : ماده 1 نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار  «انجمن » ناميده می‌شود. ماده 2 نوع فعاليت: كليه فعاليتهای انجمن غيرسياسی،غيرانتفاعی و غيردولتی بوده و در …

اساسنامه انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا) ادامه »