تجربیات یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا در انجمن احبا

با سوز سرما از خواب بیدار شدم، گیج خواب بودم تا به خودم بیایم و متوجه اطرافم شوم کمی طول کشید، ناگهان بهتم زد، ترس عجیبی مرا در بر گرفت از جا بلند شدم و به این طرف و آن طرف پریدم. باورم نمی شد او نیست، باور نمی کردم مرا تنها گذاشته و نمی …

تجربیات یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا در انجمن احبا ادامه »