گزارشی از فعالیت های انجمن در شهرستان ایرانشهر و قصرقند استان سیستان و بلوچستان

در ابتدا سفر سه روزه به ایرانشهر و قصر قند انجام شد. در این سفر بازدید از منازل تعدادی از بیماران اعصاب و روان تحت پوشش سازمان بهزیستی، دیدار با مسئولین سازمان بهزیستی قصر قند، مسئول مرکز بهداشت قصرقند، فرماندار قصرقند، معاونت اجتماعی و معاونت علوم پزشکی ایرانشهر انجام شد. و همچنین  جلساتی با بهورزان …

گزارشی از فعالیت های انجمن در شهرستان ایرانشهر و قصرقند استان سیستان و بلوچستان ادامه »