مراحل تعیین قیم برای افراد محجور چگونه است؟

پدر یا جد پدری (پدربزرگ پدری) سرپرست طفل،غیر رشید یا مجنون هستند و با وجود آنها نوبت به قیم نمی‌رسد بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می‌شود که پدر یا پدربزرگ پدری زنده نباشند. مطابق قانون و رویه دادگاه‎‌ها تمام افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی خود …

مراحل تعیین قیم برای افراد محجور چگونه است؟ ادامه »