سلامت و مولفه‌های آن

اكثرمردم سلامت را نبود بيماری جسمی می‌دانند.گروهی از آنان كه از دانش بيشتری برخوردار هستند «سلامت روانی» را هم جزء جدايی‌ناپذير سلامتی برمی‌شمارند.در هر دو نگرش فوق عواملی چون رفاه و عدالت اجتماعی و وجود توانايی برای مشاركت فعال و موثر در امور شخصی واجتماعی كم‌ترين جايگاهی ندارد. اين در حالي است كه طبق تعريف …

سلامت و مولفه‌های آن ادامه »