اسکیزوفرنیا چیست؟

صحبت‌های آقای دکتر بابک جعفری روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن احبا به مناست روز جهانی اسکیزوفرنیا و شانخت از این بیماری