بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز روزانه احبا

احبا: روز سه‌شنبه مورخ ۸ تیر دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران ار مرکز روزانه احبا دیدن کردند. در این بازدید 8 نفر از دانشجویان این دانشکده از بخش‌های مختلف مرکز روزانه احبا دیدن کردند.